ساخت: فرانسه

قدرت: 10 تن

شامل: پمپ ها پیستون ها پهن کننده ها شلنگ ها و اتصالات – مانومتر ها و اتصالات مربوطه زنجیر ها و کلیه متعلقات