دستگاه تست نور چراغ خودرو - N6000- پرزان صنعت

دستگاه تست نور چراغ خودرو – N6000- پرزان صنعت

دستگاه تست نور چراغ خودرو – N6000- پرزان صنعت

در این آزمون چراغ های جلو اتومبیل از نظر شدت و زاویه تابش نور مورد کنترل قرار میگیرند.

دستگاه تست نور چراغ خودرو - N6000- پرزان صنعت

دستگاه تست نور چراغ خودرو – N6000- پرزان صنعت