میزان فرمان در واقع فرآیندی استادانه است که سیستم تعلیق را در ساختار مناسبی قرار می دهد و اجزای آن را در وضعیت مشخصی تنظیم می کند به منظور اینکه چرخ ها با یکدیگر و با سطح جاده تنظیم شوند. میزان کردن باید توسط مکانیکی با تجربه انجام شود کسی که از ماشین میزان فرمان استفاده می کند. ماشین های جدیدتر دستگاههایی گیره مانند دارند که به چرخ های خودرو متصل می شوند و به کامپیوتر اتصال می یابند که به اندازه گیری دقیق کمک خواهند کرد. مکانیک این فرصت را دارد که مطمئن شود که اجزای تعلیق خودرو فرسوده یا شکسته شده اند.

میزان در اساس نیاز به چهارگوش کردن چرخ های خودرو و محورها با یکدیگر دارند به منظور اینکه آنها در یک جهت مشابه حرکت کنند. مکانیک زاویه های مختلف تعلیق را تنظیم می کند که بر حرکت و وضعیت تایر اثر دارند. تکنسین همچنین تضمین می کند که فرمان در مرکز قرار گرفته است.

هر سازنده خودرویی زاویه استانداردی را برای میزانی که به درجه مشخص شده معین می کند. اگر راننده خودرویی با کارکرد بالا یا خودروی ورزشی هستید ممکن است مکانیک بتواند با تنظیم کردن سیستم معلق هدایت و کارکرد تایر را بهبود دهد اما این تنظیم هنوز ممکن است منجر به سایش ناجور تایر شود.

نوع میزان که دریافت می کنید بستگی به سیستم تعلیق خودروی شما دارد.