برای کاهش احتمال از کارافتادگی ناخواسته و تعمیرات هزینه بر، سیستم های اصلی و عملکردی وسیله نقلیه نیاز به معاینه فنی های مرتب و مناسب دارند. سازنده اتومبیل شما توصیه هایی برای معاینه فنی مرتب و کامل سیستم های اصلی انجام داده است. این معاینه های فنی از بررسی وضعیت ترمز، سیستم فرمان خودرو و سیستم های خروجی خودرو تا تست نور، صدا و .. می باشد. می توانید به برنامه زمانی توصیه شده برای حفظ و نگهداری خودروی خود نیز توجه کنید و به آن عمل کنید. از بررسی های دیگری که ممکن است در ذیل معاینه فنی قرار بگیرد بررسی تایرها، نور چراغ، سطح مایع، باطری ها، تسمه ها، شلنگ ها و غیره می باشد.

از سویی دیگر، تعبیر دیگری که از معاینه فنی می شود آن را رویه ای می دانند که توسط حکومت های بسیاری از کشورها اجرا می شود چرا که باید وسیله نقلیه مورد معاینه فنی قرار بگیرد تا از نظر قوانین و ضوابط ایمنی، دود یا هر دو مورد بررسی قرار گیرد. معاینه فنی می تواند در زمان های متفاوتی نیاز باشد و یا به طور دوره ای یا زمانی که سند خودرو قرار است به فرد دیگری منتقل شود انجام می شود. اگر معاینه فنی به طور مرتب نیاز باشد به آن معاینه فنی دوره ای می گویند که در فواصل هر یک یا دو سال انجام خواهد شد. در بعضی کشورها برچسب معاینه فنی وجود دارد که نوعی برچسب است که در شیشه جلوی خودرو زمانی که معاینه فنی طی شده است قرار می دهند که در بیشتر موارد ماه و سال انجام معاینه فنی را نشان می دهد.

چرا معاینه فنی خودرو انجام می شود؟

به خاطر ایمنی حال شما و احتمال این که بدون انجام معاینه فنی زندگی شما در معرض خطر بالایی باشد

ایمنی عمومی

اجرای قانون

خط مشی شرکت ها، ادارات و سازمان ها

آسوده خاطر بودن

و برای اطلاع از شرایط فروش وسایل معاینه فنی خودرو و قیمت معاینه فنی خودرو و همچنین دربافت کاتالوگ معاینه فنی خودرو با پردیس صنعت تماس بگیرید.