پردیس صنعت، ارائه کننده انواع کمپرسور باد ابداع در ظرفیت های مختلف

کمپرسور 1000 لیتری ابداع

کمپرسور 1000 لیتری ابداع

کمپرسور 750 لیتری ابداع

کمپرسور 750 لیتری ابداع

کمپرسور 500 لیتری ابداع

کمپرسور 500 لیتری ابداع

کمپرسور 350 لیتری ابداع

کمپرسور 350 لیتری ابداع

کمپرسور 250 لیتری ابداع

کمپرسور 250 لیتری ابداع