میز مخصوص سوخت سنج

 

میز مخصوص سوخت سنج

دستگاههای سوخت سنج فاقد میز می باشند و بایستی بطور مجزا خریداری شود.