برج کشنده اضافه 10 تن مخصوص Optimum2500

برج کشنده اضافه 10 تن مخصوص Optimum2500

ساخت مشترک سوئد و ایران