برج کشنده اضافه 10 تن مخصوص optimum3500

ساخت 
مشترک سوئد وایران