نرم افزار صدور برگ معاینه فنی

رم افزار صدور برگ معاینه فنی که توسط واحد نرم افزار شرکت پاریزان صنعت طراحی شده است،این واحد آماده اعمال هرگونه تغییرات مطابق نیاز کاربران(با توجه به تفاوت کارتهای معاینه فنی) و موسسات ذیصلاح میباشد.