رم افزار صدور برگ معاینه فنی که توسط واحد نرم افزار شرکت پاریزان صنعت طراحی شده است،این واحد آماده اعمال هرگونه تغییرات مطابق نیاز کاربران(با توجه به تفاوت کارتهای معاینه فنی) و موسسات ذیصلاح میباشد.